درخواست واریز وجه ...... ( 11:00 الی 19:00 و پنجشنبه ها 11:00 الی 14:00 )